2018/04/02

මියා කළීෆා සමඟ “සහෝදරයා“ - කළාව සහ එහි සමාජයීය බලපෑම්

කළා නිර්මාණයකින් සිදු කෙරෙනුයේ එහි පාඨකයා හෝ ප්‍රක්ෂකයාගේ පරිකල්පනය පුළුල් කිරීමයි . එනම් පුද්ගලයාගේ සිතුවිලි තවදුරටත් ඔස්සේ විහිදුවා “විඳින්නට සහ සිතන්නට “ සැලැස්වීමයි. එය විටක සිතුවමක් , සංගීතයක් , නර්තනයක් , පොතක් , සිනමාත්මක නිර්මාණය්ක විය හැකියි. එමන්ම “කළා නිර්මාණයේ“ සුවිශේෂිතවය වන්නේද එහි රසවිඳින්නාගේ සිත විවිධ දිශා ඔස්සේ යවමින් එය එස විඳින්නට “විවෘත අවස්ථාවක්“ සහ ඒ පුද්ගලයාගේ අත්දැකීම් සමාජ-ආර්ථික-දේශපාලනික සංවේදීබව මෙන්ම ජෛව විද්‍යාත්මක පරිසරය තුල පුද්ගලයාට සංජානනය වන අත්දැකීම විඳීමට “ස්වාධීනත්වයක්,නිදහසක්“ ලබා දීමයි.