2015/08/30

172) කටකාර කෙල්ලන් සමඟ කොල්ලන්ගේ “පමාව“

“මුහුදු හුළඟෙන්“ පිබිදුනු , අහංගම 
අතීතය කියන්නේ හරිම සුන්දර මතකයන් වලින් කළ ගෙත්තමක් වගේ , දුක , සතුට , අවිවේකී තරඟය , සිනා , කඳුළු හැම දෙයින්ම “සුන්දර වුනු“ ඒ අතීතයට ඉඩක් ලැබෙන හැම මොහොතකම ගිහින් එන්න හරි අාසයි .