2012/12/05

127) “.....ගෑණිව“ හොඳ කරවන ART එක

“ට්‍රීං ට්‍රීං ....ට්‍රීං ට්‍රීං ....“
“ඔව් මහේෂ් කතා කරනවා“ ...
“මේ අංක .....නිවසද?...“
“ඔව් ...ඔබ කවුද ? “
“මම ....සංවිධානයෙන් ...ඔබේ දරුවන් දෙදෙනාට නත්තල් තෑගි පාර්සල් දෙකක් අපි ගෙනත් තියෙනවා , අපිට එන්නට අවසරද ?...“
“ඔව් , එන්න ...“.....
“බොහොම ස්තුතියි  ඔබටත් සුබ නත්තලක් වේවා ..“....