2022/08/03

එකතු වෙන්න

 තව දුරටත් මෙම බ්ලොග් පිටුව වෙත අළුත් ලිපි එක් වීමක් නොවන අතර, පහත ෆේස්බුක් ගෲප් ඔස්සේ සෞඛ්‍යය දැනුම සහ තොරතුරු බෙදා ගැනීම සිදුවේ.

  • මානසික සෞඛ්‍ය මූලික සෞඛ්‍යමය සහ සාමාන්‍ය සමාජයීය දැනුම, විනෝදය සඳහා "සිත් සුව අරණ" ෆේස්බුක් ගෲප් එකට එක්වන්න.ඒ සඳහා මෙන්න ලිංක් එක https://www.facebook.com/groups/sithsuwaarana

  • ඩිමෙන්ෂියාව සහ ආශ්‍රිත තත්ත්ව ගැන දැනුම, අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම සඳහා එක්වන්න ඩිමෙන්ෂියා සුව අසපුව වෙත. මෙන්න ඒ සදහා ලිංක් එක https://www.facebook.com/groups/sldementiasupport