2017/11/26

215) බෙදන්න පෙර හිතා බලනු!

නත්තලත් ළඟ එනවා!
පසුගිය ලිපියෙන් කීව වගේම අපි මාසයක්ම කතා නොකර හිටිය නේද ? ඒ කාළෙ ඇතුලත අපට නම් සීත සෘතුවේ ඇරඹුම සටහන් කළා. නත්තලටත් හරියටම මාසයයි , පළාතම  සැරසිලා නත්තලට , හරිම ලස්සනයි.

කෙසේ වෙතත් ඔය අතරේ සොඳුරු සුව අසපුවේ ලිපි , දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝවන් සෙමින් පැතිරෙන වග දැක ගන්නට ලැබුණා. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම , “අනාරක්ෂිතව රිය පැදවීමේ පල විපාක “ ගැන කතාවන වීඩියෝවත් , “වඳ බෙහෙත්“ ගැන ලිපියත් ඉහළ තැනක තිබුණා. ඒ දැනුම බෙදාගන්නට එක්වුනු හැමටම ස්තුතියි.