2013/06/19

“නිල් එපා“ ...හාදු දි දී මාරුවෙන්න ...!
Girl with Medical Tracker (c) Gizmodo "තව දුරටත් ..තවමත් මේ තාක්ෂණය තුල මිනිස් සිරුරට අහිත කර වන සාධක හඳුනාගෙන නැහැ , සිද්ධාන්තමය වශයෙන්  මේ අළුත් තාක්ෂණයේ අහිතකර බව ..දැන තිබෙන ක්‍රම වලට සාපේකෂව අඩුයි කියලයි දැනට කියන්නේ , අනාගතයෙදි මොන විදියට වෙනස් වේද දන්නේ නැහැ ..ඒත් මේ තාක්ෂණය දියුණු වුනොත් හරිම අපුරු දේ සිද්ධවේවි කියල නම් හිතෙනව ..." 

මේ ගැන කතා කරන්න කැමැත්තක් ඇත්නම් මේ ලිංක් එක දිගේ එන්න ... 
http://www.cyberslk.net/2013/06/blog-post.html

1 comment:

(අදහස් දැක්වීමට කිසිදු බාධාවක් නැති වුවත් , සතියකට වඩා පැරණී ලිපි වලට අදහස් දැක්වීමේදී එය පිටුවෙහි පළ වීමට සහ පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රමාදයක් විය හැක.)